NEBIFA- branchevereniging fabrikanten verplaatsbare binnenwandsystemen

Waarom verplaatsbare binnenwanden?

Waarom kiezen voor verplaatsbare binnenwanden?

In voorgaande jaren zijn er herhaald, in opdracht van NEBIFA, marktonderzoeken uitgevoerd.

Behalve dat er onderzoek is gedaan naar de economische ontwikkelingen en marktverwachtingen, is er ook aandacht besteedt aan de redenen die beslissers aanvoeren om te kiezen voor een verplaatsbare systeemwand.

Verplaatsbare wanden zorgen voor de perfecte indeling van ruimtes binnen bedrijven en instellingen.
Zij blijken bovendien vaak goedkoper te zijn dan in het werk afgewerkte systeemwanden.

 

TUe ontwikkelt keuzemodel systeemwanden
Vooraf afgewerkte binnenwand meestal goedkoper

Verplaatsbare binnenwandsystemen blijken vaak goedkoper dan een in het werk afgewerkte systeemwand. Dat blijkt uit een onderzoek van TU Eindhoven. Afstudeerder Jeroen van Gemert ontwikkelde een keuzemodel waarmee gebruikers de totale kosten van beide soorten systeemwanden objectief kunnen berekenen.

In de utiliteitsbouw vormen twee soorten systeemwanden het grootste deel van de markt: de vooraf afgewerkte systeemwand (of verplaatsbare binnenwand) en de in het werk afgewerkte systeemwand (metal stud wand). Om de keuze voor een van de twee te rationaliseren, heeft een afstudeerder Bouwkunde van de TU Eindhoven een keuzemodel ontwikkeld. Dit keuzemodel berekent per project zowel de initiële als de levensloopkosten.

Het keuzemodel laat enkele opvallende uitkomsten zien. Bij zeer hoge eisen aan geluid- en brandwering blijkt een metal stud wand goedkoper. Maar wanneer in de wand besparingen komen, dan is de verplaatsbare binnenwand vrijwel altijd goedkoper. Ook de levensloopkosten van een verplaatsbare binnenwand zijn in bijna alle gevallen lager. Al bij een minimale verplaatsing is de vooraf afgewerkte binnenwand goedkoper, en dit verschil groeit (tot 40%!) naarmate het aantal verplaatsingen toeneemt.

Dankzij het keuzemodel kunnen gebouweigenaren, aannemers en architecten nu hun keuze voor een systeemwand objectief en volledig motiveren. Om het model actueel te houden, worden de kostengegevens periodiek aangepast en kan het model worden uitgebreid met nieuwe variabelen.

Afstudeerder Jeroen van Gemert is begeleid door professor Schueblin van TU Eindhoven. De heer Brokelman van bouwadviesbureau SAOB-PRC heeft het project begeleid en het keuzemodel gevalideerd.

Technische aspecten en ontwikkelingen

Met betrekking tot de technische aspecten werd door meerdere deskundigen gewezen op de oplossing die metalen systeemwanden bieden voor de problematiek van de gevelaansluiting. Door architecten wordt nog te weinig rekening gehouden met mogelijkheden voor een vlakke aansluiting van de systeemwanden.

Een ander gesignaleerd probleem is de steeds toenemende druk op levertijden, waardoor de voorbereidingstijd van projecten steeds korter wordt. In dit kader is het ook van belang, dat de montagetijd wordt beperkt door meer werkzaamheden in de fabriek te laten plaatsvinden. Hierdoor zal ook de beheersing van de productkwaliteit kunnen verbeteren. Deze ontwikkeling zou een toename van het gebruik van wandsystemen tot gevolg kunnen hebben.

Voor wat de wanden betreft, is de verwachting dat door een verdere productie-automatisering het prijsverschil met de andere soort wanden kleiner zal worden.

De verplaatsbaarheid is steeds belangrijker worden. Hierbij zal het gemak waarmee een wand verplaatst kan worden een belangrijk beslissingscriterium worden.

Commerciële aspecten

Steeds meer plafondbedrijven nemen ook een systeemwand op in het leveringsprogramma. Soms als franchisenemer van een van de bestaande leveranciers van systeemwanden, of als importeur van een buitenlandse systeemwand.

Meer dan bij de systeemplafonds wordt de systeemwand in het bestek met naam en leverancier genoemd. In de praktijk blijkt dit voor de betreffende leverancier niet altijd gunstig. Door de algmene bestekbepaling ‘of gelijkwaardig’ dient men dan vaak als voortrekker voor de concurrent.

Leasing van systeemwanden als alternatief voor kopen blijkt in de praktijk nog te duur, doordat de leasmaatschappijen een zeer korte afschrijvingstermijn van 2 à 3 jaar hanteren.

Een duidelijk opkomend marktsegment is de markt voor cleanrooms. De voor deze markt geschikte systeemwanden liggen echter op een kwalitatief veel hoger niveau dan de normale systeemwanden.

Belangrijke criteria bij de keuze voor een verplaatsbare systeemwand

a. Flexibiliteit

De belangrijkste reden waarom men kiest voor een verplaatsbare systeemwand is de flexibiliteit. Het plaatsen van de wand kan door de droge en schone bouwwijze plaatsvinden na de eigenlijke (af)bouw. Men blijkt hierdoor zowel qua indeling als keuze van de wand flexibel. Vooral in de kantoorverhuursector, waarbij vaak de huurder tijdens de bouw nog niet bekend is, is deze flexibiliteit van doorslaggevend belang.

b. Verplaatsbaarheid

De mogelijkheid om de wanden in de toekomst eventueel te kunnen verplaatsen speelt bij de keuze een minder belangrijke rol dan de eerder genoemde flexibiliteit. Vaker wijst men op het voordeel dat de wanden simpel te verwijderen zijn, zonder al te veel rommel. Vooral in de verhuursector is dit van belang bij wisseling van huurder.

c. Overige keuzecriteria

Naast de in het voorgaande genoemde criteria is er nog een aantal andere argumenten die ook een rol kunnen spelen, zoals:

  • Geringe vloerbelasting
    Bij bepaalde bouwsystemen (o.a. bij grote overspanningen) is de vloerbelasting afgestemd op het gebruik van systeemwanden.
  • Efficiency in het bouwproces
    Het gebruik van systeemwanden maakt het mogelijk de systeemplafonds in hun geheel te monteren en ook de vloerbedekking in haar geheel te leggen. De droge wijze van plaatsen, waarbij geen extra vocht in het gebouw wordt gebracht, is vanuit bouwtechnisch oogpunt ook een veelgehoord argument.
  • Esthetica
    Vooral bij de duurdere systeemwanden, in het bijzonder de metalen en glaswanden, speelt de esthetica ook een belangrijke rol bij de keuze. Men kiest dan de wand meer om het uiterlijk dan om de functionele eigenschappen. Anderzijds vormen de bij de systeemwanden met profielloos wandoppervlakte soms om esthetische redenen weer een belemmering om voor systeemwanden te kiezen.

Welke keuze-aspecten vinden afnemers belangrijk?

Aan de afnemers is -bij gelegenheid van een marktonderzoek- een aantal aspecten voorgelegd en is gevraagd, in hoeverre men deze aspecten belangrijk vond.

Vooral plaatsing van de wanden door een eigen montageploeg van de leverancier wordt door de afnemers als belangrijk aangemerkt (93% belangrijk tot zeer belangrijk).

Op de tweede plaats komt de wens om een productcertificaat (75%), op de voet gevolgd door het beschikken over eigen productie (71%).

Het ISO-certificaat (56%) wordt blijkbaar minder belangrijk gevonden. Alleen de aannemers scoren hierbij met 61% hoger dan gemiddeld.

NEBIFA

Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten, kortweg NEBIFA, is een gemeenschappelijke branchevereniging van Metaalunie en FME. De leden van NEBIFA houden zich bezig met het produceren, leveren en plaatsen van verplaatsbare circulaire binnenwandsystemen.